مدیریت شاهد و ایثارگر

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
  • لیست اسامی کارکنان
جستجو در نام و نام خانوادگی
محل خدمت
ردیف نام نام خانوادگی رشته تحصیلی سمت محل خدمت مدرک تحصیلی
 1   اعظم   اسلامی   مشاوره حقوقی صنوف   كارشناس امور شاهد وايثارگر   -   كارداني 
 2   محمد رضا   منزوی      رئيس گروه شاهد وايثارگر