مدیریت شاهد و ایثارگر

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
  • دفترچه تلفن
ردیف نام نام خانوادگی شماره تماس پست الکترونیکی آدرس سمت شغلی
 1   اعظم   اسلامی   031-55912294         کارشناس امور شاهد وایثارگر 
 2   محمد رضا   منزوی   031-55912290         رئیس گروه شاهد وایثارگر 
 3   فکس شاهد   فکس شاهد   031-55912291         فکس شاهد