دستورالعمل جشنواره

تعداد بازدید:۵۳۸
دستورالعمل جشنواره

دستور العمل اجرایی انتخاب و معرفی دانشجویان شاهد و ایثارگر شرکت کننده

در جشنواره آموزشی و پژوهشی جایزه ملی ایثار

الف) شرایط عمومی:

1.       مفتخر بودن به عنوان ایثارگری: همسر و فرزند شهید و مفقودالاثر، آزاده، همسر و فرزند آزاده، جانباز، همسر و فرزند جانباز 25% به بالا، رزمنده با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه.

2.       رعایت شئونات اسلامی، نداشتن سابقه محکومیت در کمیته‌های انضباطی.

3.       نداشتن سابقه آموزشی (مشروطی، سنوات اضافی و عدم استفاده از تسهیلات آموزشی شاهد و ایثارگر در کارنامه)

 

ب) شرایط اختصاصی:

1.                  دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته شاغل به تحصیل در نیمسال چهارم و بعد از آن با حداقل معدل مندرج در جدول  شماره  1 بند (د)

2.                  دانشجویان کارشناسی ارشد شاغل به تحصیل در نیمسال دوم و بعد از آن با حداقل معدل مندرج در جدول  شماره  1 بند (د)

3.                  دانشجویان مقطع دکترای حرفه‌ای (دامپزشکی) دارای قبولی در آزمون علوم پایه آن با حداقل معدل مندرج در جدول  شماره  1 بند (د)

4.                 دانشجویان مقطع دکتری تخصصی دارای قبولی در آزمون جامع

 

ج) امتیاز ایثارگری:

 

نوع ایثارگری

امتیاز

فرزند شهید

20 امتیاز

همسر شهید

20 امتیاز

جانبازان 50% و بالاتر

20 امتیاز

آزادگان

به ازای هر سال اسارت 2 امتیاز

جانبازان 45% - 25%

به ازای هر 10 درصد 2 امتیاز

همسر جانباز50% و بالاتر

به ازای هر 10 درصد 2/1 امتیاز

فرزند آزاده

به ازای هر سال اسارت 1 امتیاز

همسر آزاده

به ازای هر سال اسارت 2/1  امتیاز

فرزند جانباز 25% و بالاتر

به ازای هر 10 درصد 1 امتیاز

همسر جانباز 25% و بالاتر

به ازای هر 10 درصد 1 امتیاز

 

تبصره: در محاسبه امتیازات، اعداد اعشاری به سمت بالا گرد شود. مثال:

v     0.1تا 0.49 برابر با 0.5

v     0.51 تا 0.99 برابر با 1 محاسبه شود.

 

د) نحوه محاسبه امتیاز آموزشی

حداقل معدل کل واحد ها درگروه های آموزشی در جدول ذیل ( به ازای هر نمره معدل یک امتیاز، مثال: معدل 16 معادل 16 امتیاز می باشد و به ازای هر نمره ، یک امتیاز اضافه می شود.)

جدول شماره 1:

ردیف

گروه آموزشی

حداقل معدل در کارشناسی پیوسته

حداقل معدل در کارشناسی ارشد

حداقل معدل در دکتری

1

فنی و مهندسی

16

17

18

2

علوم پایه

16

17

18

3

علوم انسانی

17

18

18

4

هنر

17

18

18

5

کشاورزی

17

18

18

6

دامپزشکی

16

18

18

 

تبصره: حداقل معدل دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه های سطح 1 یک نمره کمتر معدل تعیین شده در هر گروه بوده و بر مبنای همان معدل از امتیاز برخوردار می باشند.

 


ه) سایر فعالیت ها:

جدول شماره 1: عناوین ذیل برای دانشجویان هر سه مقطع کارشناسی- کارشناسی ارشد- دکتری بوده و در صورت دارا بودن فعالیت های ذیل در مقطع فعلی یا مقاطع قبلی از امتیاز تعیین شده برخوردار می باشد.

 

 

 

ردیف

عنوان فعالیت

 

امتیاز

1

کسب عنوان دانشجوی نمونه کشوری

نفرات اول تا سوم

10 امتیاز


نظر شما :