اخبار

دانشجویان شاهد وایثارگر سلام علیکم اردوی مشهد امسال نوبت برادران بود ولی باتوجه به استقبال کم (دانشجویان پسر) تا دوشنبه اگرپسر ثبت نام نکنند ظرفیت(۳۰نفر) اردو را به خواهران خو اهیم داد.مدیریت شاهد وایثارگر

دانشجویان شاهد وایثارگر سلام علیکم اردوی مشهد امسال نوبت برادران بود ولی باتوجه به استقبال کم (دانشجویان پسر) تا دوشنبه اگرپسر ثبت نام نکنند ظرفیت(۳۰نفر) اردو را به خواهران خو اهیم داد.مدیریت شاهد وایثارگر

ادامه مطلب