درخواست حذف اضطراری دو درس

دانشجویان گرامی دوره کارشناسی شاهد و ایثارگر، لطفا فرم ذیل((حذف اضطراری دو درس)) را دریافت و تکمیل نموده؛

دریافت فرم

سپس در فرم ذیل بارگزاری نمائید.

درخواست حذف اضطراری دو درس
 • 0
 • نام و نام خانوادگی*
  1
 • شماره دانشجوئی*
  2
 • سابقه ایثارگری*
  3
 • رشته تحصیلی*رشته تحصیلی خود را انتخاب کنید
  4
 • سال تحصیلی*
  5
 • نیمسال*
  6
 • بارگزاری فرم* آپلود
   7