درباره ستاد

درباره ستاد

دانشجویان شاهدو ایثارگر شامل موارد ذیل می باشند

*همسر وفرزند شهید، فرزند شهیده

*جانباز 25% وبالاتر، همسر وفرزند آنها

*آزادگان وهمسر وفرزندان آنها

*جانباز با حداقل15% جانبازی وسه ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه(آئین نامه آموزشی)

*رزمنده با حداقل شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه(آئین نامه آموزشی)

1-آدرس وب سایت مدیریت شاهد وایثارگر دانشگاه کاشان SHAHED2.KASHANU.AC.IR   

2-آدرس دفتر مدیریت شاهد وایثارگر دانشگاه کاشان ، پردیس شهداء

شماره تلفن های مربوطه55913322-03155913323-031

شماره فکس 55913324-031

3-با توجه به اینکه اطلاع رسانی به دانشجویان از طریق ارسال پیامک صورت می گیردچنانچه شماره تلفن شما به هردلیل تغییر کرد مراتب را سریعا" به مدیریت شاهد اطلاع دهید

4-با عنایت به اطلاع رسانی اخبار ورویدادهای ستاد شاهد از طریق وب سایت مریوطه مقتضی است به وب سایت مربوطه مراجعه فرمائید.     telegram.me/shaheddaneshgahkashan