دفتر تلفن

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
 
1اعظماسلامیکارشناس امور شاهد وایثارگر031-55913323
2احمدشیخ زادهرئیس گروه شاهد وایثارگر031-55913322
3فکس شاهدفکس شاهدفکس شاهد031-55913324
نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.