آرشیو اخبار

کلاس تقویتی

قابل توجه دانشجویان شاهد وایثارگر در صورت نیاز به کلاس تقویتی تا پایان آبان ماه به امور شاهد وایثارگر دانشگاه مراجعه فرمائید.

ادامه مطلب