اطلاعیه ها - آرشیو

آئین نامه دانشجویان شاهد وایثارگر (رزمنده با حداقل ۶ماه سابقه حضور در جبهه، جانباز با حداقل ۱۵ درصد جانبازی)

قابل توجه دانشجویان (رزمنده با حداقل ۶ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه و جانباز با حداقل ۱۵ درصد جانبازی و۳ ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه) اگر دارای شرایط فوق میباشید به ستاد شاهد دانشگاه مراجعه وتشکل پرونده دهید.

ادامه مطلب