اخبار

کلاس تقویتی

قابل توجه دانشجویان شاهد وایثارگر در صورت نیاز به کلاس تقویتی تا پایان آبان ماه به امور شاهد وایثارگر دانشگاه مراجعه فرمائید.

ادامه مطلب

آئین نامه دانشجویان شاهد وایثارگر (رزمنده با حداقل ۶ماه سابقه حضور در جبهه، جانباز با حداقل ۱۵ درصد جانبازی)

قابل توجه دانشجویان (رزمنده با حداقل ۶ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه و جانباز با حداقل ۱۵ درصد جانبازی و۳ ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه) اگر دارای شرایط فوق میباشید به ستاد شاهد دانشگاه مراجعه وتشکل پرونده دهید.

ادامه مطلب