آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۰ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
فرم گزارش برگزاری کلاس تقویتیقوانین و مقررات
آیین نامه اجرایی تبصره ماده (۶۶) قانون جامع خدمات رسانی ایثارگرانآئین‌نامه و فرم
فرم شماره دو ارزشیابی جشنوارهآئین‌نامه و فرم
فرم شماره یک تقاضانامهآئین‌نامه و فرم
فرم حذف دو درس دوره کارشناسیقوانین و مقررات
فرم شماره سهقوانین و مقررات
فرم شماره دوقوانین و مقررات
فرم شماره یکقوانین و مقررات
فرم ثبت نام اولیهقوانین و مقررات
آئین نامه تشویق وحمایت از نخبگان وسرآمدانشاهد وایثارگرقوانین و مقررات
آئین نامهقوانین و مقررات
فرم درخواست کلاس تقویتی (word)قوانین و مقررات
فرم مشاورهقوانین و مقررات
فرمقوانین و مقررات
فرم حذف درسقوانین و مقررات
فرمهای کلاس تقویتیقوانین و مقررات
آئین نامه نقل وانتقالات دانشجویان شاهدقوانین و مقررات
آئین نامه نقل وانتقالات دانشجویان شاهدقوانین و مقررات
آئین نامه اجرایی تبصره ماده66 در خصوص پرداخت شهریه دانشجویان شاهدقوانین و مقررات
آئین نامهقوانین و مقررات